Organisation og ansvar

Beredskabsloven definerer, hvad der er redningsberedskabets opgaver: At forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer.

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission, der skal stå for forvaltningen af redningsberedskabet. Det er altså den kommunale beredskabskommission, der skal sørge for, at der kan ydes en forsvarlig indsats mod de skader, som loven omtaler. Desuden skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

To eller flere kommunalbestyrelser kan samordne deres redningsberedskab. I så fald skal de nedsætte en fælles beredskabskommission.

Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med private redningsselskaber om at udføre dele af redningsberedskabets opgaver i kommunen.

Det kommunale beredskab

Det kommunale redningsberedskab har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser. Det gælder alle former for ulykker, brande og redning. 

Det kommunale redningsberedskab har derfor også ansvaret for vejrrelaterede ulykker, såsom orkan, kraftige snefald, store skovbrande, jordskred eller oversvømmelser forårsaget f.eks. af kraftig regn eller stormflod.

Kommunens redningsberedskab skal også kunne håndtere ulykker til vands på strande, søer og åer samt forureninger af enhver art.  

Er en ulykke eller en katastrofe for stor til, at det kommunale redningsberedskab kan klare indsatsen med egne ressourcer, kan det kommunale redningsberedskab tilkalde assistance fra nabokommuner eller det statslige redningsberedskab, dvs. fra Beredskabsstyrelsens 6 beredskabscentre.

Kommunen kan vælge at have et kommunalt brandvæsen eller indgå aftale med et privat firma eller et frivilligt brandværn om at løse opgaverne. Kommunalbestyrelsen skal hvert fjerde år lave en lokal risikoanalyse (risikobaseret dimensionering), som beskriver forskellige risici i kommunen i form af f.eks. virksomheder, der ligger inde med særligt farlige stoffer.
Bliv frivillig

VIL DU GØRE EN FORSKEL?

- så bliv frivillig i det danske redningsberedskab. Der er brug for dig!

For at være frivillig skal du have lyst til afhjælpe ulykker og katastrofer. Du skal også have lysten til at forebygge, at ulykken og katastrofen sker. Du kan således på den eller anden måde være direkte medvirkende til at redde liv og værdier.

Det danske samfund og redningsberedskab har brug for frivillige. Dem, der ikke er sig selv nok. Dem, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det, men fordi de føler, at det er det rigtige at gøre.

Du vil få mange spændende oplevelser, relevante uddannelser og kompetencer samt indgå i et stærkt socialt netværk.

Se en liste over nogen af de opgaver, som de frivillige løser rundt omkring i landet.

Som frivillig kan du blive medlem af Beredskabsforbundet. Det koster dig ikke noget. Beredskabsforbundet er det foreningsmæssige ståsted for frivillige i redningsberedskabet, og vi arbejder for bedre vilkår for frivillige - og dermed for et bedre beredskab til gavn for hele samfundet.

Kontakt - Bliv frivillig
Kontakt din lokale kredsleder for nærmere information om, hvordan du bliver frivillig. Du kan desuden også høre mere om, hvilke opgaver de frivillige løser netop i dit lokalområde.

Oversigt over kredsledere